محافظ نهال

نگاه كلی به محافظ نهال / گياه :

محافظ نهال به طور مخصوص راه حل صحيح برای رشد و محافظت از درخت شما ميباشد.

خواص محافظ نهال نفيس :

  1.  خطوط دايكات
  2.  سوراخ تعبيه شده برای بست
  3.  ديواره دو جداره ( قوي و سبك)
  4.  سوراخ پانچ برای هوا
  5.  مواد اوليه مقاوم به يووی ( تا 5 سال )

مزايای به كارگيری محافظ نهال نفيس :

1- پايداری و استقرار سريع : اولين بار در سال 1991 ميلادی توسط كميسيون جنگلها و مراتع در انگليس مورد مطالعه قرار گرفت.

اين موضوع ناشی از بوجود مدن micro climate (اقليم كوچك) در داخل محافظ نهال است.

  • درصد ماندگاری بهتر: محافظ نهال صورت منحصر به فرد برای هر نهال باعث میشود نهال تحت شرایط استرس کمتری قرار گیرد.

تحقیقات بسیار زیادی در این زمینه انجام شده است.

نمودار زیر درصد از بین رفتن درخت های بلوط به خاطر آسیب موش در آلمان ، توسط U.Hancke   و B.Leder نشان می دهد.

 

  • محافظ علیه حیوانات و سموم آفات نباتی : محافظ نهال به صورت تک به تک اجازه انعطاف پذیری نگهداری را می دهد.

 

  • رشد سالم ریشه : برای ثبات و بقاء درخت ، سیستم  سالم ریشه ضروری می باشد.

مطالعات در سایت های آلمان و فرانسه انجام شده است.

نتایج حاصله نشان میدهد که ریشه های سالم در درخت های با محافظ تثبیت شده است.

  • مزایای ظاهری: بسته بودن اطراف گیاه هنگام رشد باعث میشود تا گیاه بصورت عمودی رشد و نمو کند و درخت های مقاوم تر بوجود آید.