بستر پرورش گل

بستر پرورش گل و انواع صیفی‌جات بصورت هيدروپونيك كه معمولا با ورق كارتن پلاست به شكل كانال مطابق تصاوير در گلخانه ها تعبيه ميگردد.

در ســالهاى اخير، آلودگى خاك گلخانه ها بــه بيماریهاى مختلــف ازجمله نماتد و افزايش مســموميت خاك گلخانه ها به عناصر غذايى به خصوص فســفر و پتاسيم و دماى كم بستر خاك در فصول ســرد، از مهمترين انگيزه هاى گرايش به كشــت بدون خاك در گلخانه ها اســت.

در اين مورد، از انواع سيستمها ازجمله سيســتم گلدانى، كارتن پلاست و استفاده از كيسه هاى پر از مواد بســترى بهنام گروبگ كه معمولاً شامل مخلوطى از كوكوپيت و پرليت اســت، استفاده میشود .(شــكلهاى 16 و 17)

از لحاظ اقتصادى، سيستم كارتن پلاست به سبب سادگى، كم هزينه بودن و اســتفاده بيشتر از مواد بسترى در ايران موفقتر است.

سيستم كارتن پلاســت بايد حاوى مواد مقاوم به نور UV باشد.

انواع مواد بسترى ســبك يا مخلوط كوكوپيت، كمپوست چوب، كمپوست ضايعات نخل و ساير مواد سبك ديگر، ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.

اين مواد بســترى داراى PH خنثى نيستند و داراى مقادير متنابهى املاح هســتند كه قبل از اســتفاده بايد توسط شركت تأمين كننــده، مورد آناليز و تغييرات مناســب قرار گيرد.